Kihon

Seiken Chudan Tsuki

Seiken Jodan Tsuki

Seiken Ago Uchi

Uraken Ganmen Uchi

Uraken Sayu Uchi

Uraken Hizo Uchi

Uraken Mawashi Uchi

Oroshi Uraken

Hiji Uchi

Seiken Shita Tsuki

Seiken Jodan Uke

Seiken Chudan Soto Uke

Seiken Chudan Uchi Uke

Seiken Gedan Barai

Seiken Uchi Uke Gedan Barai

Jodan Shuto Uke

Haito Uchi Ike

Chudan Shuto Uke

Shuto Ganmen Uchi

Shuto Sakotsu Uchi

Shuto Sakotsu Uchikomi

Shuto Uchi Uchi

Shuto Hizo uchi

Begin your transformative learning
journey in this renowned Kyokushin Karate.